12 Koncepcji AA - Grupa AA URodziny Za darmo

Skontaktuj się z nami
801 033 242
aa@aa.org.pl
Skontaktuj się z nami
801 033 242 aa@aa.org.pl
Przejdź do treści
Dwanaście Koncepcji AA (wersja skrócona)

I
Ostateczna odpowiedzialność oraz najwyższa władza służb światowych AA powinny zawsze należeć do zbiorowego sumienia całej naszej Wspólnoty.

 
II
Konferencja Służb Ogólnych AA stała się, pod niemal każdym praktycznym względem, aktywnym głosem i skutecznie działającym sumieniem całej naszej społeczności w jej sprawach na świecie.

III
Aby zapewnić skuteczne przewodnictwo, powinniśmy przyznać każdemu elementowi AA – Konferencji, Zarządowi Służb Ogólnych, jej spółkom pomocniczym, personelowi, komitetom i osobom zarządzającym – tradycyjne „Prawo do Decyzji”.
 

IV
Na wszystkich szczeblach odpowiedzialności powinno być zachowane tradycyjne „Prawo do Uczestnictwa”, dające prawo głosu proporcjonalne do ponoszonej przez daną jednostkę odpowiedzialności.

V
Na wszystkich szczeblach naszej struktury powinno obowiązywać tradycyjne „Prawo do Apelacji”, gwarantujące wysłuchanie głosów mniejszości i wnikliwe rozważenie indywidualnych skarg.
 

VI
Konferencja uznaje, że główna inicjatywa i czynna odpowiedzialność za większość spraw służb światowych powinna spoczywać na  powiernikach Konferencji, działających jako Zarząd Służb Ogólnych.
 

VII
Statut i regulamin Zarządu Służb Ogólnych są instrumentami prawnymi, uprawniającymi powierników do zarządzania sprawami służb światowych i prowadzenia ich. Statut Konferencji nie jest dokumentem prawnym; jego skuteczność zależy od tradycji i środków AA.
 

VIII
Powiernicy są głównymi osobami odpowiedzialnymi za ogólną politykę i finanse oraz za zarządzanie tymi obszarami. Dzięki możliwości wybierania wszystkich dyrektorów odrębnych i stale czynnych służb, sprawują nadzór nad tymi jednostkami.
 

IX
Dobrzy przywódcy na wszystkich poziomach służby są dla nas niezbędni w związku z przyszłymi działaniami i bezpieczeństwem. Pierwotnie to założyciele AA przewodzili służbom światowym, obecnie ich działalność musi być kontynuowana przez powierników.
 

X
Z każdym obowiązkiem dotyczącym służby powinna się wiązać odpowiadająca mu władza, a jej zakres powinien być dobrze zdefiniowany.
 

XI
Powiernicy powinni zawsze dysponować jak najlepszymi komitetami, dyrektorami spółek, osobami zarządzającymi, personelem i konsultantami. Kwestie składu tych jednostek oraz kwalifikacji, sposobu obejmowania stanowisk a także praw i obowiązków poszczególnych osób należy więc zawsze traktować poważnie.
 

XII
Konferencja powinna postępować zgodnie z duchem tradycji AA, dbając o to, aby sama nigdy nie stała się ośrodkiem niebezpiecznego bogactwa lub władzy. Jej podstawową zasadą finansową winno być zapewnienie wystarczających funduszy operacyjnych i rezerw. Żaden z członków Konferencji nie powinien mieć nieuzasadnionej władzy nad innymi. Wszystkie ważne decyzje mają być podejmowane w drodze dyskusji i głosowania i – jeśli to tylko możliwe – w sposób zasadniczo jednomyślny. Działania Konferencji nie mogą spowodować pociągnięcia jej członków do odpowiedzialności karnej lub wywołania publicznej polemiki. Konferencja nigdy nie będzie rządziła Wspólnotą i – tak jak Wspólnota, której służy – na zawsze pozostanie demokratyczna w myśleniu i działaniu.
© Copyright 2019 UrodzinyZaDarmo - Wszelkie prawa zastrzeżone
Tanie domeny w Hekko
Wróć do spisu treści